عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

اين اساسنامه به موجب نامه شماره24791/30/86 مورخ 1386/10/24 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي