عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18198
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/30
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره5788/86/1 ـ1386/5/24 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مستشار ديوانعالي كشور ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
نظر به تجارب حاصل از چندين سال فعاليت شركت‌هاي تعاوني مسكن در واحدهاي قضايي و مسايل ناشي از عدم مطالعه و كارشناسي‌هاي لازم در مكان‌يابي مناسب و احراز بلااشكال و بلامعارض بودن اراضي ابتياعي جهت تأمين مسكن اعضا مشكلاتي را به بار آورده است كه ازجمله اختلافات مدني و ثبتي با اشخاص حقيقي يا نهادها و ارگانهاي مختلف و انعكاس بخشي از عملكردها و رسانه‌ها و سوءتأثير آنها در اذهان مي‌باشد.
طرح دعاوي حقوقي و جزايي با شائبه حمايت مراجع رسيدگي‌كننده از تعاوني كه اعضاي آن از كاركنان واحد قضايي مربوط مي‌باشند و انتقادات مطرح درخصوص موارد مزيد بر مشكلات و موجب صرف وقتي گرديده كه بايد مصروف امور مهمتر گردد.
از اين رو به منظور احتراز از چنان عوارضي و مصون داشتن دستگاه قضايي از شوائب و تهمت‌ها، اقتضاء دارد شركت‌هاي تعاوني كه قصد خريد زميني دارند علاوه بر مراعات نكات مزبور قبل از پيش‌خريد و تنظيم مبايعه‌نامه و كلاً معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات زمين موردنظر از حيث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع كاربري با قيد پلاك ثبتي و پرونده مطرح احتمالي در مراجع قضايي و اسامي و نشاني دقيق فروشندگان آن را به دفتر اينجانب اعلام نمايند تا پس از بررسي‌هاي مقتضي، درصورت بلامانع بودن، جواز اقدام صادر گردد.
با متخلفان براساس مقررات رفتار خواهدشد.