عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

اصلاح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري

شماره155087 1386/9/29
جناب آقاي مهندس برقعي
معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
جناب آقاي دكتر عزيزي
معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
پيرو ابلاغيه قانون مديريت خدمات كشوري توسط رياست محترم جمهوري به شماره 136737 مورخ 1386/8/23، به پيوست تصويرنامه شماره 149270 مورخ 1386/9/25 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعمال اصلاح در ماده (117) قانون فوق‌الذكر، جهت اطلاع و اقدام مقتضي ايفاد مي‌گردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي
شماره149270 1386/9/25
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه مطابق نامه شماره 113935/50/د مورخ 1386/8/1 رئيس محترم كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري عبارت « هيأتهاي مستشاري» در ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري زائد بوده و بايد حذف شود لذا خواهشمند است دستور اقدام عاجل صادر فرمائيد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدرضا باهنر


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه