عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18214
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/5/15

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي