عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18204
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/5/3

قانون موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس