عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18114
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/2/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/1/22

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي