عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18369
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/1/5
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/12/22

لغو بند (الف)ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بند (الف) ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 7663/ت32823هـ مورخ 1384/12/14 صرفاً درخصوص آموزشهاي خانواده قابل اجرا است و در ساير موارد لغو مي‌شود.
2ـ بند (3) تصويب‌نامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 1373/6/12 لغو مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه