عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده10ـ

اسناد و اوراق ذيل از پرداخت تعرفه حقوق كنسولي معاف مي‌باشند و تصديق آنها به صورت رايگان انجام مي‌شود. اين امر روي اين اسناد و رونوشتهايي كه بايگـاني خواهد شد و همچـنين ستون مبلغ در دفتر ثبت با مركب قرمز نوشته و قيد خواهد شد:
الف ـ اسناد اتباع ايران كه عدم استطاعت آنان با ارايه مدرك لازم نزد رييس نمايندگي محرز شده باشد.
تبصره ـ اصل يا رونوشت مصدق مدارك مربوط و عدم استطاعت بايد به رونوشت سند تصديق شده پيوست و در پرونده بايگاني شود.
ب ـ اسناد و مدارك مقاطع مختلف تحصيلي اتباع ايران در خارج از كشور.
پ ـ اسناد و مدارك پزشكي بيماران ايراني در خارج از كشور.
ت ـ گواهي مربوط به فوت اتباع ايران كه توسط مقامات خارجي صادر شده باشد.
ث ـ اسناد مراكز خيريه ايران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه كالاهاي اهدائي به اين مركز.
ج ـ اسناد نمايندگان خارجي مقيم ايران كه از معافيت سياسي بهره‌مند هستند، در صورتي كه موضوع تصديق يا اقدام مربوط به شخص يا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط عمل متقابل.
چ ـ اسناد مربوط به ما ترك افراد نيروهاي مسلح و كارمندان رسمي كشور كه در راه انجام وظيفه به دليل حادثه در خارج از كشور فوت نموده باشند.
ح ـ اسـنادي كـه به موجب پيمانهـاي بيـن‌المللي از پرداخـت وجه معاف شناخته‌شده باشند.
خ ـ اسنادي كه به تصديق وزارت امور خارجه يا سفارتخانه‌ها، كنسولگريها و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران رسيده و تعرفه آن دريافت شده است.
د ـ در موارديكه دركشور متوقف فيه اتباع ايراني از تعرفه‌هاي مندرج درجداول پيوست معاف مي‌باشند.