عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

سفارت يا كنسولگريها و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران مجاز به تأييد اسناد و اوراقي كه در خارج از حوزه مأموريت آنها تنظيم شده است نمي‌باشند.