عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

مبلغ تعرفه تعيين‌شده به پول محل و ساير ارزهاي بين‌المللي معتبر تسعير، محاسبه و وصول مي‌شود.