عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

وزارت امور خارجه در داخل كشور و نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور موظفند اسناد و مداركي را كه صدور يا تسجيل آنها در حدود وظايف و صلاحيتشان مي‌باشد طبق مقررات موضوع اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط صادر و يا تصديق نمايند.