عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده11ـ

گزارش عملكرد اين آيين‌نامه هر سه ماه يك بار از سوي وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال مي‌گردد. معاونت يادشده گزارش لازم به همراه ارزيابي نظرات وزارتخانه‌هاي يادشده را به شوراي عالي بيمه خدمات درماني ارسال مي‌نمايد.