عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18186
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/15
  • دستگاه مجری:[سازمان ثبت اسناد و املاك كشور]
مصوبه‌‌ بانک مرکزي جمهوري اسلامي - اداره دعاوي حقوقي

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383)

رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند.
اداره دعاوي حقوقي
حسين حبيبي اردشير فريدوني
1216 1ـ 1217

جدول   شاخص درصد  تغيير*   سال           ماه فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند متوسط سال 4 ساليانه   1369 06-ژوئيه 06-ژوئن 06-ژوئن 06-ژوئن 06-مه 06-ژوئن 06-ژوئن 06-ژوئيه 06-سپتامبر 0/7 07-ژانويه 07-مارس 06-ابت 0/9   1370 07-آوريل 07-ژوئن 07-ژوئن 07-ژوئيه 07-سپتامبر 08-ژانويه 08-فوريه 08-فوريه 08-آوريل 08-ژوئن 08-سپتامبر 09-آوريل 08-فوريه 20-ژوئيه   1371 09-ابت 09-ژوئن 09-ابت 09-ابت 09-سپتامبر 10-ژانويه 10-ژانويه 10-ژانويه 10-مارس 10-مه 10-سپتامبر 11-فوريه 10-فوريه 24-آوريل   1372 11-مه 11-مه 11-ژوئيه 11-ژوئيه 11-سپتامبر 12-ژانويه 12-آوريل 12-مه 0/13 13-مارس 13-ژوئيه 14-آوريل 12-مه 22-سپتامبر   1373 14-ژوئيه 0/15 15-مارس 15-مه 15-ژوئيه 16-مارس 17-ژانويه 17-ژانويه 17-آوريل 18-ژانويه 19-مه 20-ابت 16-سپتامبر 2/35   1374 22-فوريه 23-ژوئيه 23-سپتامبر 23-ژوئيه 23-سپتامبر 24-مه 0/25 25-ژوئن 26-آوريل 27-فوريه 27-ابت 28-آوريل 25-فوريه 4/49   1375 0/30 0/30 29-ابت 29-سپتامبر 0/30 30-آوريل 30-ابت 2/31 9/31 3/32 8/32 3/33 0/31 23-فوريه   1376 5/34 1/35 3/35 3/35 7/35 9/35 0/36 3/36 9/36 8/37 9/38 4/39 4/36 17-مارس   1377 9/40 0/41 0/41 5/41 7/41 1/42 6/42 2/43 4/44 0/45 8/45 9/46 0/43 18-ژانويه   1378 5/49 9/49 3/50 9/49 2/50 6/50 2/51 5/51 8/52 9/53 6/54 3/55 6/51 20-ژانويه   1379 0/56 1/56 9/56 4/56 0/57 5/57 8/57 4/58 6/59 0/60 5/60 6/61 2/58 12-ژوئن   1380 7/62 7/62 8/62 3/63 7/63 0/64 4/64 7/64 9/65 9/66 7/67 8/68 8/64 11-آوريل   1381 1/70 7/71 8/72 0/73 2/73 4/74 2/74 3/75 7/76 3/78 8/79 8/80 0/75 15-ابت   1382 6/82 4/83 6/84 2/85 4/85 3/85 9/85 9/86 9/88 0/90 6/90 1/92 7/86 15-ژوئن   1383 5/94 7/95 9/96 1/98 7/98 9/98 1/100 9/100 0/102 3/103 5/104 4/106 0/100 15-فوريه   1384 0/110 1/109 9/108 2/108 0/108 4/108 2/109 3/110 4/111 3/112 3/113 1/115 4/110 10-آوريل   1385 8/115 9/116 0/119 9/118 4/119 7/121 4/123 4/124 4/127 9/129 6/131 0/133 5/123 11-سپتامبر   1386 3/135 3/136 1/138                          * ـ درصد تغيير از اعداد كامل محاسبه شده است. نحوه محاسبه خسارت [...ادامه]

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) سال عدد شاخص   سال عدد شاخص   سال عدد شاخص 1315 02/0   1339 32/0   1363 فوريه-43 1316 03/0   1340 32/0   1364 فوريه-60 1317 03/0   1341 33/0   1365 21-مارس 1318 03/0   1342 33/0   1366 04-اکتبر 1319 03/0   1343 35/0   1367 29-مه 1320 05/0   1344 35/0   1368 21-ژوئن 1321 09/0   1345 35/0   1369 ژوئن-77 1322 20/0   1346 35/0   1370 17-ابت 1323 20/0   1347 36/0   1371 17-اکتبر 1324 17/0   1348 37/0   1372 دسامبر-48 1325 15/0   1349 38/0   1373 88/16 1326 16/0   1350 40/0   1374 21/25 1327 18/0   1351 42/0   1375 31-ژوئيه 1328 19/0   1352 47/0   1376 44/36 1329 15/0   1353 54/0   1377 03/43 1330 17/0   1354 59/0   1378 68/51 1331 18/0   1355 69/0   1379 20/58 1332 19/0   1356 86/0   1380 83/64 1333 23/0   1357 95/0   1381 06/75 1334 23/0   1358 01-ژوئن   1382 79/86 1335 25/0   1359 31-ژانويه   1383 00/100 1336 26/0   1360 ژانويه-61   1384 35/110 1337 26/0   1361 ژانويه-92   1385 45/123 1338 30/0   1362 20-فوريه       * از ابتداي تيرماه سال 1386 شاخص بر مبناي سال پايه 100 = [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح