عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18186
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/15
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت مسكن و شهرسازي][سازمان ثبت اسناد و املاك كشور][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون لوايح در تاریخ 1386/3/20

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ 1386/3/20 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 1386/2/11، آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـ اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك‌ها و [...ادامه]

ماده2ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأساًَ يا از [...ادامه]

ماده3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص [...ادامه]

ماده4ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي [...ادامه]

ماده5 ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه به [...ادامه]

ماده6 ـ قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه‌بردار و كاركنان [...ادامه]

ماده7 ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي [...ادامه]

ماده8 ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب نامه در تاريخ 9/5/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس‎جمهور [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح