عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده7ـ

كارخانه‌هاي توليد نان صنعتي انبوه ضمن تهيه آرد از بازار آزاد توليدات خود را به قيمت آزاد عرضه مي‌كنند.