عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

كارگراني كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي، شرايط بازنشستگي را داشته باشند يا با پرداخت باقيمانده بيمه سالهاي موظف تا حداكثر سي سال توسط وزارت بازرگاني (با استفاده از اعتبارات رديف 503019 قانون بودجه سال 1386 كل كشور) شرايط بازنشستگي را دارا شوند، بازنشسته خواهند شد.