عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

نانوايان سنتي مي‌توانند كاربري واحد خود را براي عرضه نان توليدي كارخانه‌هاي نان صنعتي تبديل كنند.