عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

به منظور بهبود كيفيت، كاهش ضايعات، كاهش هزينه توليد، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت نان و رعايت اصول بهداشتي و تأمين سلامت مردم، واحدهاي نان صنعتي انبوه توسط بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي با اولويت شركتهايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل مي‌شوند، احداث خواهد شد.