عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده9ـ

شوراهاي ويژه بيمه صلاحيت رسيدگي به دعاوي غيرمرتبط به امور بيمه‌هاي بازرگاني را ندارند، همچنين ساير شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع اين دستورالعمل را ندارند.