عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده7ـ

مبلغ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه و نحوه پرداخت آن با توافق بيمه مركزي ايران و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه تعيين و از طريق دادگستري پرداخت خواهدشد. بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه در صورت وجود اعتبار لازم و نبود موانع قانوني در تأمين بخشي از پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه مشاركت خواهندنمود.