عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

دعاوي و اختلافاتي كه بين شركت بيمه از يك طرف و بيمه‌گذار، بيمه‌شده، ذينفع يا صاحبان حقوق آنها از طرف ديگر بوجود مي‌آيد و نيز دعاوي مربوط به بازيافت خسارت پرداختي توسط شركت بيمه براساس مفاد مواد 7 و 20 آئين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني رسيدگي خواهدشد.