عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده12ـ

بانك عامل موظف است وجوه حاصل از اوراق مشاركت موضوع اين آيين‏‌نامه را بلافاصله در پايان هر روز به حسابهاي مستقل جاري ويژه‌اي‌كه براي اين منظور توسط اداره كل خزانه و به نام خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد.