عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده10ـ

بانك عامل موظف است در صورت تمايل دارندگان اوراق مشاركت موضوع اين آيين‏نامه به فروش اوراق خود قبل از پذيرش در بورس اوراق بهادار و پيش از انقضاي سررسيد آن نسبت به بازخريد اوراق به مبلغ اسمي و محاسبه سود علي الحساب متعلقه در تاريخ بازخريد اقدام و اوراق مشاركت مذكور را مجدداً به عموم واگذار يا از محل منابع داخلي بانك به حساب خود خريداري نمايد.