عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده7ـ

سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بي‌نام موضوع اين آيين‌نامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه پانزده و نيم درصد (5/15%) محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد. سود مذكور وفق مفاد بند(5) ماده (145) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.