عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ انتشار هر مرحله، مدت، انواع و ساير جزييات مربوط به اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه را تعيين مي‌نمايد.