عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت پرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت مزبور و سود متعلقه را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين مي‌نمايد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات لازم به منظور پرداخت سود و بهاي اصل اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه را طي رديفهاي خاصي در لوايح بودجه ساليانه كل كشور پيش‌بيني نموده و هزينه‌هاي مربوط به چاپ و تبليغات را از محل اعتبارات مربوط و سود علي‌الحساب اوراق يادشده در سال جاري از محل اعتبار رديف 601005 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 كل كشور قابل تأمين و پرداخت خواهدبود.