عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده3ـ

اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه با امضاي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي بر روي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن را وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل) تعيين مي‌نمايد، تحت نظر هيئت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ چاپ و به عامل يا نماينده وي تحويل مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح