عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت جمعاً تا مبلغ شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت در دو مرحله: مرحله اول در خرداد ماه و مرحله دوم مهر ماه سال جاري منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف شماره 310101 (منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت) مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور واريز مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح