عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18136
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/16
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/2/9

آيين‌نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/2/9 بنا به پيشنهاد شماره 2773/317/52 مورخ 1386/1/30 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي منظور در قانون بودجه سال 1386 [...ادامه]

ماده2ـ عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه به [...ادامه]

ماده3ـ اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه با امضاي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير اموراقتصادي [...ادامه]

ماده4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه تا [...ادامه]

ماده5 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت پرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت مزبور [...ادامه]

ماده6 ـ هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

ماده7ـ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بي‌نام موضوع اين آيين‌نامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه پانزده [...ادامه]

ماده8 ـ يك نمونه چاپي از هر نوع اوراق مشاركت يادشده كه به مهر چاپي « نمونه» مهر [...ادامه]

ماده9ـ اوراق مشاركت بازپرداخت‌شده موضوع اين تصويب‌نامه و كوپنهاي سررسيدشده مربوط كه سود آنها پرداخت گرديده است [...ادامه]

ماده10ـ بانك عامل موظف است در صورت تمايل دارندگان اوراق مشاركت موضوع اين آيين‏نامه به فروش اوراق [...ادامه]

ماده11ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.

ماده12ـ بانك عامل موظف است وجوه حاصل از اوراق مشاركت موضوع اين آيين‏‌نامه را بلافاصله در پايان [...ادامه]

ماده13ـ وظايف امين در مورد اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌نامه به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

ماده14ـ بانكهاي عامل مجازند با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي