عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18135
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني][وزارت آموزش و پرورش][وزارت راه و ترابري][وزارت صنايع و معادن][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/3/2

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني

وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/3/2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 72991/9442هـ/ب مورخ 1385/5/3 تصويب نمود:
ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني موضوع تصويب‌نامه شماره 13160/ت31172هـ مورخ 1384/5/4 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:


روابط زیرمجموعه