عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18445
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/4/8
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري][سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - کميسيون امور زيربنايي و صنعت در تاریخ 1386/12/19

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حد مجاز آلودگي صوتي

سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت راه و ترابري
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1386/12/19 بنا به پيشنهاد شماره 44925 ـ 1 مورخ 1386/7/29 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي موضوع تصويب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ مورخ 1378/4/1 هيئت وزيران و با رعايت جزء (3) بند « ج» مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 1386/4/24 شوراي عالي اداري تصويب نمودند:
1ـ حد مجاز آلودگي صوتي موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي به شرح جدول و تعاريف زير تعيين مي‌شود:
رديف
نوع پهنه
تراز متوسط روز
(7 صبح تا 10 شب)
ـــ
(A) db روز Lp
تراز متوسط شب
(10 شب تا 7 صبح)
ـــ
(A) db شب Lp
1
مسكوني
55
45
2
تجاري ـ مسكوني
60
50
3
تجاري ـ اداري
65
55
4
مسكوني ـ صنعتي
70
60
5
صنعتي
75
65
الف ـ پهنه مسكوني: پهنه‌اي است كه كاربري غالب آن مسكوني و كاركرد اصلي آن سكونت بوده و كاربريهاي مربوط به فعاليتهاي پشتيبان براي تأمين نيازهاي روزمره و اوليه ساكنين محلات را نيز در خود جاي داده است. در پهنه سكونت، تأمين آسايش و امنيت ساكنين، مبناي انتخاب كاربريهاي مجاز به استقرار در اين پهنه است. تنوع در پهنه‌هاي مسكوني ناشي از وجود تفاوت بارز در تراكم ساختماني، ابعاد قطعات مسكوني، تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني در هر هكتار، عرض معابر و مانند آنها است.
ب ـ پهنه تجاري ـ مسكوني:
مشتمل بر قسمتهايي از شهر است كه از رشد خزنده فضاهاي كار و فعاليت در بافتهاي مسكوني پديد آمده و از استقرار توأمان كاركردهاي سكونت و كار و فعاليت شكل گرفته است.
ج ـ پهنه تجاري ـ اداري:
شامل قسمتهايي از شهر است كه عمدتاً داراي كاربري تجاري صرف و يا كاربريهاي مرتبط با آن باشد مانند بازارها، پاساژها و مانند آنها.
د ـ پهنه مسكوني ـ صنعتي:
اين پهنه مشتمل بر قسمتهايي از شهر است كه وجه غالب آن كار و فعاليت، به ويژه كاربريهاي تجاري خدماتي بوده و سكونت در آن ممنوع، يا محدود و تابع نظم عمومي كار و فعاليت است. اين پهنه زيرپهنه‌هاي اصلي متمايزي را در بر مي‌گيرد كه در هر يك، غلبه يكي از وجوه تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي يا اختلاطي از آنها مقياسهاي متفاوت شهري بارز است.
هـ ـ پهنه صنعتي:
پهنه‌اي است داراي كاربري صنعتي كه طبق ضوابط محيط زيست استقرار آنها در محيط شهر مجاز نبوده و براساس مطالعات زيست محيطي لازم است با فاصله‌اي مناسب بيرون از شهر يا نواحي مسكوني قرار گيرد. كارگاههاي مزاحم شهري، كاربريهاي كارخانه‌اي، توليدي و خدمات صنعتي عموماً در اين محدوده واقع هستند.
2ـ روش و محل اندازه‌گيري آلودگي صوتي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ فرمول محاسبه تراز متوسط ( ) روز و شب:
n = 15 , 10 log 10 = روز
n = 15 , 10 log 10 = شب
(10) Leq تراز معادل در مدت زمان ده دقيقه اندازه‌گيري است كه با فواصل زماني يك ساعته اندازه‌گيري مي‌شود.
ب ـ محل اندازه‌گيري، ضلعي از فرستنده است كه كمترين فاصله را با دريافت‌كننده دارد.
3ـ وزارت راه و ترابري موظف است ظرف ده سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه موقعيت مكاني ايستگاههاي راه‌آهن و فرودگاههاي موجود را با شرايط و ضوابط يادشده تطبيق دهد و گزارش پيشرفت عمليات خود در اين خصوص را هر سال به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست هيئت وزيران ارايه نمايد.
تبصره ـ رعايت مفاد اين مصوبه در خصوص مكان‌گزيني شهرهاي جديد، فرودگاهها و ايستگاههاي راه‌آهن جديد نيز الزامي است.


روابــــط صریـــــــــح