عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

36ـ

در اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
الف ـ نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ 1387/8/15 اقدام نمايند.
ب ـ مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نمي‌باشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ج ـ تمام حسابهاي بانكي خود به جز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماده 1387 مسدود نمايند.
د ـ پاداش به اعضاي هيئت‌مديره، مديران عامل و ساير رده‌هاي مديريتي خود را صرفاً براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا پايان اريبهشت ماه به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد، پرداخت نمايند.
هـ ـ براساس مفاد ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به‌اخذ مجوز سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود براي طرحها و پروژه‌هاي در دست اجرا از مراجع قانوني ذي‌ربط در نيمه اول سال 1387 اقدام نمايند.


روابــــط صریـــــــــح