عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

29ـ

دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند حداقل (30) طرح يا پروژه مهم در دست اجراي خود را كه در سال 1387 تكميل و به بهره‌برداري مي‌رسند در اولويت دريافت تخصيص قرار دهند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است فهرست طرحها يا پروژه‌هاي موضوع اين بند را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط (ملي ـ استاني) دريافت و پس از جمع‌بندي به‌هيئت‌وزيران ارايه نمايد.