عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

24ـ

تمام مراكز تحقيقاتي (پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها) وابسته به دستگاههاي اجرايي (به استثناي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش) موظفند ضمن رعايت سياستهاي ابلاغي از طرف معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، عناوين پروژه‌هاي تحقيقاتي خود را براي يكبار به تأييد معاونت يادشده برسانند.