عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

21ـ

پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت‌وزيران از شمول آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است.


روابــــط صریـــــــــح