عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

8 ـ

مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دوميليون وپانصدهزار (2.500.000) ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.


روابــــط صریـــــــــح