عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

6 ـ

در اجراي بند (41) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي موضوع بند (1) موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود و دستگاههاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه‌جويي در هزينه‌ها، اولويت‌بندي فعاليتها، واگذاري فعاليتهاي تصدي‌گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي، حذف فعاليتهاي غيرضرور و نيز برنامه ارتقاء بهره‌وري را تهيه و براي جمع‌بندي، تلفيق و ارايه به هيئت ‌وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند. نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه‌اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه، دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود. بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حُسن‌اجراي اين بند را برعهده خواهند داشت.


روابــــط صریـــــــــح