عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18377
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/1/18
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/12/26

ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1386/12/26 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي‌ و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهره‌وري در فعاليتها، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليتها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون يادشده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال1387 كلكشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب‌نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود:

دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (1) اين تصويب‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» [...ادامه]

دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (2) اين تصويب‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌‌وزيران» [...ادامه]

انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و [...ادامه]

وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با [...ادامه]

5 ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت [...ادامه]

6 ـ در اجراي بند (41) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي موضوع بند (1) [...ادامه]

به منظور افزايش كارايي، بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، [...ادامه]

8 ـ مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي [...ادامه]

اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم [...ادامه]

10ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و [...ادامه]

11ـ خريد هرگونه خودروسواري خارجي ممنوع است. خريد خودروسواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش [...ادامه]

12ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام [...ادامه]

13ـ فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل [...ادامه]

14ـ فوق‌العاده‌هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفاً براساس فهرستي كه بنا به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

15ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه [...ادامه]

16ـ هزينه‌هاي گردهماييها، همايشها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزاركننده و به دور از [...ادامه]

17ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1387، نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده [...ادامه]

18ـ تمام دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به‌استناد قوانين و مقررات مجاز [...ادامه]

19ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و [...ادامه]

20ـ حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك داراييهاي استان براي ايجاد و تكميل زير ساختهاي بخش [...ادامه]

21ـ پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت‌وزيران از شمول آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني [...ادامه]

22ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن [...ادامه]

23ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيئت‌مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه‌ها و يا شركتهايي كه [...ادامه]

24ـ تمام مراكز تحقيقاتي (پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها) وابسته به دستگاههاي اجرايي (به استثناي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي [...ادامه]

25ـ تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه [...ادامه]

26ـ تأييد و تصويب هر نوع مصوبه توسط هيئتهاي امنا در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، تحقيقاتي و [...ادامه]

27ـ پروژه‌هاي مربوط به سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيئت‌وزيران در اولويت تأمين اعتبار مي‌باشند. شروع [...ادامه]

28‌ـ سقف پيش‌بيني تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي معادل هفتاددرصد (70%) و سقف پيش‌بيني تخصيص اعتبارات هزينه‌اي [...ادامه]

29ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند حداقل (30) طرح يا پروژه مهم در دست اجراي خود [...ادامه]

30ـ وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب اماني ارزي و ريالي [...ادامه]

31ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس) اجازه داده مي‌شود در سال 1387 [...ادامه]

32ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني سال 1387 موارد [...ادامه]

33ـ شوراهاي برنامه‌‌ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل‌درصد (40%) از اعتبارات تملك داراييهاي استان به روستاها [...ادامه]

34ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري كه [...ادامه]

35ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ12/6/1386 مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي [...ادامه]

36ـ در اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند: الف [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

پيوست شماره 1 كد دستگاه عنوان دستگاه 101000 نهاد رياست جمهوري 101015 دبيرخانه مجلس خبرگان 101026 مجمع تشخيص مصلحت نظام 101052 نهاد رياست جمهوري ـ معاونت علمي و [...ادامه]

پيوست شماره 2 رديف كد دستگاه عنوان دستگاه 1 101000 نهاد رياست جمهوري 2   نهاد رياست جمهوري 3   نهاد رياست جمهوري ـ شورايعالي امنيت ملي 4   نهاد رياست جمهوري ـ [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح