عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18384
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/1/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت نفت][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - کميسيون امور زيربنايي و صنعت در تاریخ 1386/11/28

تصويب‌نامه درخصوص پروژه تعويض خط لوله انتقال نفت از شهر ري به گردنه قوچك مطابق گزينه 3 (C) طبق نقشه پيوست

وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1386/11/28 بنا به پيشنهاد شماره 207/140 ـ 2/گ مورخ 1386/4/30 وزارت نفت و به استناد مـاده (3) قـانون حـفاظت مـحيط زيست ـ مصـوب 1353ـ و با رعايت جزء (3) بند (ج) مصوبه شماره 15601/1901 مورخ 1386/4/24 شوراي عالي اداري، در راسـتاي اجـراي پروژه تعويـض خط لوله انتقـال نفت از شهـر ري به گردنه قوچك تصويب نمود:
با توجه به محدود بودن منطقه و تأسيسات مختلفي كه ايجاد شده است، محور خط لوله جديد مطابق گزينه3 (c) طبق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي‌باشد، مشروط به موارد زير مورد اجرا قرار گيرد:
1ـ عرض جاده دسترسي حداكثر هشت (8) متر.
2ـ هيچگونه تأسيسات ساختماني در طول محور ايجاد نشود.
3ـ مالكيت منطقه به نمايندگي از دولت همچنان متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است.
4ـ مازاد خاكبرداري‌هايي كه بايد انجام شود، از منطقه خارج گردد.
5 ـ خاك نباتي در مسير خط لوله بعد از عمليات خاكبرداري مجدداً در مسير خط لوله ريخته شده و شكل اوليه برگردانده شود.


روابــــط صریـــــــــح