عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18365
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع و معادن][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/12/2

تصويب‌نامه درخصوص معافيت سود بازرگاني ورود كالا از طريق بنادر لنگه و جاسك

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/2 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
1ـ بنادر لنگه و جاسك مشمول بند (1) تصويب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 1382/12/27 مي‌شوند.
2ـ تصويب‌نامه يادشده براي اجرا در سال 1387 تنفيذ مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح