عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18363
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/22
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/12/2

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي

وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/2 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي شناخته مي‌شود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح