عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18363
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/22
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان انرژي اتمي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت عالي واگذاري در تاریخ 1386/10/12

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي فرش ايران از طريق مزايده در سال 1386

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان انرژي اتمي ايران
وزيران عضو هيئت عالي واگذاري در جلسه مورخ 1386/10/12 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويب‌نامه 103644/ت38244 مورخ 1386/6/28 تصويب نمودند:
كليه سهام متعلق به دولت در شركت نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي فرش ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني و شركت كاوشيار، زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران از طريـق مزايده در سال 1386 واگذار مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح