عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18358
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/15
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/12/2

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد بازارچه مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان

وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/2 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچه‌هاي مشترك مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان، بازارچه مرزي ايجاد نمايد.


روابــــط صریـــــــــح