عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18341
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/11/24
  • دستگاه مجری:[دفتر هيأت دولت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/11/14

تصويب‌نامه در خصوص الحاق كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري به كميسيون مندرج در ماده (6) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت

دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/11/14 بنا به پيشنهاد معاون اول رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كميسيوني تحت عنوان « كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري» به كميسيونهاي مندرج در ماده (6) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت اضافه مي‌شود.
تبصره ـ تركيب اعضا و شرح وظايف آن توسط معاون اول رييس‌جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.
2ـ كميسيونهاي مندرج در مصوبه شماره 122724 مورخ 1386/8/2 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي و مصوبه شماره 147864 مورخ 1386/9/13 شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري به شرح زير در كميسيونهاي دولت ادغام مي‌گردند:
الف ـ كميسيونهاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري، توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و خدمات اقتصادي و يارانه‌ها در كميسيون اقتصاد.
ب ـ كميسيون استانداردسازي در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست.
ج ـ كميسيونهاي علوم و تحقيقات، فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش در كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه