عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18305
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/7/29

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالي بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر قهجاورستان

وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/7/29 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 1386/7/24 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 1380/12/22 تصويب نمودند:
روستاي قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالي بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر قهجاورستان شناخته مي‌شود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.


روابــــط صریـــــــــح