عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18302
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/7/29

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خوزستان شهرستان مسجدسليمان

وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/7/29 بنا به پيشنهاد شماره 44245/42/4/1 مورخ 1385/4/5 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ1380/12/22 اصلاحات زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ مركز دهستان تل بزان از توابع بخش مركزي شهرستان مسجدسليمان از روستاي رضاآباد به روستاي قاسم‌آباد انتقال مي‏يابد.
2ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد از دهستان تل‌بزان بخش مركزي شهرستان مسجد سليمان منتزع و به دهستان جهانگيري همان بخش الحاق مي‏گردند.
آب‌باريك، آبيدشت، احمدآباد، اكبرآباد، اميرآباد، اكبرآباد لارم، باغ عبدشاه، بهرام‌آباد، پيركنارك، پاگچ گدار، تنگ موسادات، تختگان، چشمه ايناق، خليل‌آباد، دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد، قاضي‌آباد، كت بردلان، كوثره، كريم‌آباد، گدار لندر، منصورآباد، نصير، نرگسي تمپور، نورآباد، نمره ده، واحد جذب آب و شركت شهني.
3ـ دهستان جهانگيري شمالي به مركزيت روستاي رضاآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان مسجد سليمان ايجاد مي‏گردد.
آب زالو بهرام، آب زالو عرب، آب كاسه، آب گرمه، آسياب، بابا زاهد، امامزاده بابازاهد، بردنشانده، پارحوض، پمپاژ پارحوض، پرخواجه، پرزرد، پرشوشتري، پرنوشته دو، آب گرمك، پير‏عبدالله، تلخاب تاجدين، تنگ لير، جاجو سفلي، جاجو عليا، چاه شماره 3، چال گندلي، چشمه شيرين (فتح‌آباد)، دزكان، دكه مشكي، دوتواستكي، ساهي، سربست، سرچشمه، سليران سفلي، سليران عليا، امامزاده سبزپوش، عسكرآباد، علمداري، علمداري دو، عنبر، دروازه، عنبل بوستاني، قلعه شياس، قلعه‌راك، كفت رودگه، كلبعلي، كنار هشت لك، كولي، كهناب، كلبي‌سور، گدار بز، آب باريك، آبيدشت، احمدآباد، اكبرآباد، اميرآباد، اكبرآباد لارم، باغ عبدشاه، بهرام‌آباد، پيركنارك، پاگچ‌گدار، تنگ موسادات، تختگان، چشمه ايناق، خليل‌آباد، دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد، قاضي‌آباد، كت بردلان، كوثره، كريم‌آباد، گدار لندر، منصورآباد، نصير، نرگس تمپور، نورآباد، نمره‌ده، واحد جذب آب و شركت شهني.
4ـ بخش گلگير به مركزيت روستاي گلگير از تركيب دهستانهاي تل‌بزان و تمبي گلگير در تابعيت شهرستان مسجد سليمان ايجاد مي‏گردد.
5 ـ بخش چلو به مركزيت روستاي زاووت از تركيب دهستانهاي چلو و للركتك در تابعيت شهرستان مسجد سليمان ايجاد مي‏گردد.
6 ـ بخش آبژدان به مركزيت روستاي جعفرآباد از تركيب دهستانهاي كوشك و آبژدان در تابعيت شهرستان مسجدسليمان ايجاد مي‏گردد.
7ـ شهرستان انديكا به مركزيت شهر قلعه خواجه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خوزستان ايجاد مي‌گردد.
الف ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي قلعه خواجه و شلال دشتگل.
ب ـ بخش چلو شامل دهستانهاي چلو و للتركتك.
ج ـ بخش آبژدان شامل دهستانهاي كوشك و آبژدان.


روابــــط صریـــــــــح