عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18302
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/7/29

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان مركزي

وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/7/29 بنا به پيشنهاد شماره 149/42/4/1مورخ 1384/1/7 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 1380/12/22 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مركزي تصويب نمودند:
1ـ دهستان مشهدالكوبه به مركزيت روستاي مشهد الكوبه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويـب‌نامه هيئـت وزيران» مي‌بـاشد در تـابعيـت بخش مركـزي شهرستان اراك ايجاد مي‌گردد.
امامزاده طاهر، باغ، ديلمزار، درباغك، سهل‌آباد، شاهزاده ابراهيم، شاهزاده محمود،‌ شاهزاده عبدالوالي، شاهزاده محسن، قهيه، قنات نو، كارخانه آسفالت، گميز، گلشن‌آباد،‌ محموديه، مشهدالكوبه، مشكان، مرغداري، دهكده فرد، ميچان، مرغداري ابراهيمي، مرغداري فهيمي، مشهد گرمه، مسن‌آباد، موتورآب عمومي وزيرآباد، موتور گلستاني، نوازن و وزيرآباد.
2ـ بخش ساروق به مركزيت روستاي ساروق متشكل از دهستانهاي مشهد الكوبه و ساروق در تابعيت شهرستان اراك ايجاد مي‌گردد.
3ـ بخش قره‌چاي به مركزيت روستاي جاورسيان متشكل از دهستانهاي جاورسيان، اناج و سنگ‌سفيد در تابعيت شهرستان اراك ايجاد مي‌گردد.
4ـ شهـرستان خنداب به مركزيت شهر خنداب متشكل از بخشهاي زير ايجاد مي‌گردد.
الـف: بخـش مركزي بـه مـركزيت شـهر خنـداب شامل دهستانهاي دهچال و خنداب.
ب: بخش قره‌چاي.


روابــــط صریـــــــــح