عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18295
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/27
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع و معادن][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني و صنايع به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكل آنان

وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
نظر به اينكه در بنـد (1) تصـويب‌نامه شماره 129398/ت38194هـ مورخ 1386/8/13 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت‌هاي « وزير بازرگاني» و « وزيران امور اقتصادي و دارايي» به اشتباه به ترتيب عبارت‌هاي « وزير امور اقتصادي و دارايي» و « وزيران بازرگاني» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه