عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18266
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/23
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري][بنياد شهيد و امور ايثارگران][رياست جمهوري(معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/8/13

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

وزارت راه و ترابري ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/8/13 بنا به پيشنهاد شماره 64960/100 مورخ 1386/5/10 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحمـيلي و معلولـين عادي و شـاغلين مشاغـل سخـت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود: مشاغل زير در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شوند.
 
رديف


عنوان كلي مشاغل


درجه سخت و زيان‌آور


1


تعمير برق فشار قوي


2


2


تكنيسين برق فشار قوي


2


3


متصدي شبكه (خط برق)


1


4


مسؤول شبكه (خط برق)


1


روابــــط صریـــــــــح