عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18237
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/17
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][بنياد مسكن انقلاب اسلامي][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/7/8

تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده17 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي

وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/7/8 بنا به پيشنهاد شماره 1868/ص/86 مورخ 1386/3/1 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (17) تصويب‌نامه شماره 17492/ت34916هـ مورخ 1385/2/24 اضافه مي‌گردد:
تبصره ـ اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به معرفي‌شدگان از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضي و به ضمانت يك كارمند رسمي (با ارائه گواهي اشتغال به كار) يا يك نفر كاسب داراي جواز كسب يا بنياد يادشده و يا ضامن مورد قبول شعبه ذيربط صورت مي‌گيرد.


روابــــط صریـــــــــح